Promocje

Bestsellery

Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.neoos.pl

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

Profi Warehouse Neoo Systems

Adres: 38-311 Szymbark 455

Kontakt: tel.+48 576 784 892

 

DEFINICJE

 1. Klient ? osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych;
 2. Konsument ?Osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, składająca zamówienie w Sklepie niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin ? niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 4. Sklep? serwis internetowy dostępny pod adresem www.neoos.pl za pośrednictwem którego Klient może w składać Zamówienia
 5. Produkt ? produkty prezentowane w Sklepie Internetowym,
 6. Umowa sprzedaży? umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO NEOOS.PL.
 7. Zamówienie oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.neoos.pl, w tym zasady dokonywania zamówień przez Klientów.
 2. Zapisy regulaminu obejmują wszystkie stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży pomiędzy Profi Warehouse, zwaną dalej Sprzedawcą, a podmiotem nabywającym od niej produkty, zwanym dalej Klientem realizowanych na zasadzie sprzedaży wysyłkowej (poprzez sklep internetowy).
 3.  Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych warunkach, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.
 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych Warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nieważność jednego postanowienia niniejszych Warunków nie powoduje nieważności pozostałych postanowień. Wszelkie spory między stronami mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

 

ZAMÓWIENIE

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Warunki wysyłki - w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie przy zamówieniu.
 2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 3. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu, Aktualna cena i dostępność towaru są każdorazowo potwierdzane przez sprzedającego.
 5. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 6. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA - dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
 7. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje po otrzymaniu wpłaty na konto.
 8. Termin realizacji wynosi od 5 d 30 dni roboczych na standardowe produkty.
 9. W przypadku modyfikacji lub indywidualnego projektu czas realizacji ustalany jest indywidualnie.
 10. Zamówienia przyjmujemy zarówno przez koszyk, za pomocą standardowej wiadomości e-mailowej wysłanej pod jeden z dostępnych na stronie www adresów. Każdorazowo musi być potwierdzone przez sprzedającego.
 11. Przy zamówieniach przez sklep może zaistnieć sytuacja,że ilość zamówień jednego lub kilku produktów przekroczy jego stan magazynowy.Tym samym nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia i niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.
 12. Produkt uważa się za wydany Kupującemu w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Kupujący lub podmiot przez niego wskazany w zamówieniu jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru zamówionego towaru czytelnym podpisem
 13. W związku z obecną sytuacją w Europie zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedającego.
 14. W związku z problemem z dostępnością towarów cena na produkty przedstawione na stronie będzie każdorazowo potwierdzana ofertą cenową.

 

CENY

 1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej - przy ofercie w opisie produktu podawane są ceny netto
 2. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia i potwierdzona pisemnie po każdym otrzymanym zamówieniu przez Sprzedającego.
 3. W przypadku braku towaru na magazynie zostanie podana każdorazowo aktualna cena produktu, którą klient pisemnie zaakceptuje po przedstawieniu oferty przez Sprzedającego.

 

FORMY PŁATNOŚCI

 1. przedpłata - przelewem na konto bankowe numer konta będzie przesłany w potwierdzeniu zamówienia.
 2. przelew z odroczoną płatnością (dla firm) - warunki ustalane indywidualnie.

 

DOSTAWA TOWARU I KOSZTY DOSTAWY

 1. Zamówione produkty, dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta, będący adresem pocztowym na terenie Polski.
 2. Wyładunek produktu z pojazdu oraz pozostałe czynności z tym związane (jak np. wniesienie do budynku, usunięcie opakowań itp.) należą do obowiązków Klienta.
 3. Klient ma obowiązek ilościowego i jakościowego sprawdzenia dostarczonego produktu w momencie dostawy i w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub uszkodzeń transportowych Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu niezgodności w obecności Przewoźnika i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedawcy. W przypadku braku odpowiedniej adnotacji uznaje się, że produkt został dostarczony zgodnie z zamówieniem.

 

FAKTUROWANIE SPRZEDAŻY

 1. Fakturowanie sprzedaży odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura dołączona jest do towaru lub wysyłana pocztą na adres wskazany przez Klienta.
 2. Przy pierwszych trzech zamówieniach warunkami płatności dla Klienta jest przedpłata lub zapłata gotówką), przy kolejnych zamówieniach warunki płatności ustalane są indywidualnie ze Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty. Wpływ przedpłaty na konto Sprzedawcy powoduje uruchomienie zlecenia na wykonanie artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowych, w kolorach innych niż w standardzie.
 4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z zamówienia artykułów w wersji specjalnej, pozakatalogowych, w kolorach innych niż w standardzie, Klient pokrywa koszty administracyjno-magazynowe poniesione przez Sprzedawcę w całości.

    

ZWROT - WYMIANA TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku ?o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny?, Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową, może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki.
 2. o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.
 4. Zwracany towar należy na własny koszt odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres podany przez sprzedającego
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
  Nie akceptujemy przesyłek za pobraniem. Takie przesyłki nie będą przez nas odbierane.
 6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.
 7. Produkt, który został wykonany na specjalne zamówienia Kupującego nie podlega zwrotowi.
 8. Prawo do zwrotu towaru lub jego wymiany nie dotyczy produktów wykonanych na specjalne zamówienie Klienta, lub zamówienia złożonego na podstawie pisemnej oferty przesłanej mailem lub pocztą  przez firmę Profi Warehouse, produktów spoza oferty katalogowej oraz produktów zamówionych w dużych ilościach (od 3 sztuk).
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym pod adresem www.neoos.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 3. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.